کرج، کمالشهر، بلوار بهشت سکینه، چهارم شرقی پلاک ۸۰

البرز قالب لگو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نمونه قرارداد آسفالت

نمونه قرارداد آسفالت کار

نمونه قرارداد آسفالت قرارداد زیر فیمابین شرکت                     به نمایندگی                  که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود به آدرس                                                                                              تلفن                 و از سوی دیگر آقای                     فرزند                             به شماره شناسنامه                       آدرس                                                                                            تلفن                     با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک – موضوع قرارداد

تهیه مصالح و اجرای زیر اساس و اساس ( زیرسازی و آسفالت ) پروژه                           بشرح ذیل :

1-1- تهیه مصالح :

الف- تهیه مصالح زیر اساس ( مخلوط )

ب- تهیه مصالح اساس ( بیس )

1-2- اجرای زیر سازی :

الف – بستر طبیعی شامل تسطیح ، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 85 درصد

ب- اجرای لایه زیر اساس شامل تسطیح ، رگلاژ ، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 95 درصد

ج- اجرای لایه اساس شامل تسطیح ، رگلاژ ، آبپاشی و کوبیدن با تراکم 95 درصد به بالا

1-3- اجرای روسازی :

الف – تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی MC2

ب- تهیه و اجرای آسفالت به ضخامت 7 سانتی متر شامل 4 سانتیمتر آسفالت بیندر و 3 سانتی متر آسفالت توپکا

ماده دو-مبلغ قرارداد

2-1-مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح زیر اساس ( مخلوط ) از قرار هر تن                     ریال ناخالص جهت                             متر مربع به ضخامت 35 سانتی متر برآورد شده کلا                     ریال میباشد

2-2-مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح اساس ( بیس ) از قرار هر تن                           ریال ناخالص جهت               متر مربع به ضخامت 15 سانتیمتر برآورد شده کلا                       ریال می باشد .

2-3- جهت بستر طبیعی از قرار هر متر مربع                ریال به صورت ناخالص جهت          متر مربع برآورد شده کلا به مبلغ               ریال میباشد .

2-4- اجرای لایه زیر اساس از قرار هر متر مربع             ریال بصورت ناخالص جهت            متر مربع برآورد شده کلا به مبلغ               ریال میباشد .

2-5- اجرای لایه اساس از قرار هر متر مربع                 ریال بصورت ناخالص جهت               متر مربع بر
آورد شده کلا به مبلغ              ریال میباشد .

2-6- تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی از قرار هر تن               ریال ناخالص و برآورد کلی               کیلوگرم         ریال می باشد .

2-7- تهیه و اجرای آسفالت از قرار هر سانتی متر ضخامت ( 1*سانتیمتر 1* متر 1*متر )            ریال برآورد شده جهت         مترمربع به مبلغ           ریال بطور ناخالص .

ماده سه – نحوه پرداخت

جمع کل قرارداد           ریال می باشد . پیمانکار می تواند در سه مرحله صورت وضعیت موقت تهیه نموده و نهایتا پس از اتمام کار صورت وضعیت قطعی را ارائه نماید .

پیمانکار موظف است جهت کارهای انجام شده هر 15 روز یکبار طبق جداول و یا مبلغ تعیین شده در این قرارداد صورت وضعیت تهیه نماید و تحویل مسئولین مربوطه دهد و پس از رسیدگی توسط کارفرما و حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از تسلیم صورت وضعیت ، مبلغ تائید شده قابل پرداخت می باشد .

ماده چهار- اسناد و مدارک تسلیمی به پیمانکار

4-1- قرارداد حاضر

4-2- نقشه های اجرایی و دفترچه جزئیات

4-3-کلیه دستورکارهایی که در حین اجرای کار توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

ماده پنج-مشخصات فنی

5-1- تهیه و اجرای اندود قیری پریمکت ( اندود نفوذی زیر آسفالت ) در محوطه سازی ها به ازاء هر متر مربع 5/1 کیلوگرم قیر استفاده شود.

5-2-قیر قابل مصرف 70-60 می باشد .

5-3- اجرای اندود قیر پریمکت روی سطوح خیس و یا حین بارندگی اکیدا ممنوع است .

5-4- حداقل زمان لازم برای نفوذ اندود پریمکت 24 ساعت می باشد .

5-5-از تردد وسایل نقلیه سنگین و یا حمل بارهای ثقیل بر روی اندود پریمکت خودداری شود.

5-6-اجرای اندود قیری ( تک کت ) بر روی لایه اول آسفالت بازاء هر متر مربع نیم کیلوگرم می باشد .

5- 7- نوع قیر مصرفی در تک کت قیر آنیونیک ss-i و ss-ih و یا کاتیونیک css-I و css-ih می باشد.

5-8- درجه حرارت پخش قیر تک کت بین 25 تا 55 درجه سانتیگراد می باشد .

5-9- جهت اجرای آسفالت قشر زیرین محوطه ( بیندر ) از آسفالت با دانه بندی مصالح صفر تا 19 میلی متر به ضخامت 4 سانتی متر ( پس از کوبیدگی ) استفاده شود .

5-10- جهت ایجاد سطح نسبتا نرم قشر رویه آسفالت محوطه از توپکا با مصالح دانه بندی شده صفر تا 12.5 میلیمتر به ضخامت 3 سانتی متر ( پس از کوبیدگی ) استفاده شود .

5-11- اجرای آسفالت بیندرو توپکا در سطوح خیس و بارانی اکیدا ممنوع بوده و حداقل درجه حرارت آسفالت در زمان اجرا 130 تا 135 درجه سانتیگراد باشد .

5-12-پس از اجرای آسفالت محوطه کوبیدگی با غلطک حداقل 8 تنی الزامی است .

5-13 –ریختن پودر سنگ و غلطک مجدد در پایان کار ( برای پوشاندن حفره های زیر سطح آسفالت ) الزامی است .

ماده شش – مدت انجام کار

مدت انجام کار در این قرارداد           روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد               و تاریخ خاتمه قرارداد     می باشد ضمنا چنانچه پیمانکار بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما مبادرت به تاخیر اجراء کار نماید برای هر روز تاخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه            ریال به عنوان جریمه تاخیر از مطالبات پیمانکار کسر میگردد .

تبصره – هرگاه کارفرما بنحوی موجب تاخیر در عملیات اجرایی شود با تائید سرپرست کارگاه بهمان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد .

نمونه قرارداد آسفالت

ماده هفت – نگهداری از کارهای انجام شده

کارهای انجام شده و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار موظف است آنها را بصورت مطلوب نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

ماده هشت – تعهدات پیمانکار

8-1- پیمانکار از محل کاربازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده و بدیهی است مواردی که در نقشه ها مشخص نگردیده ، دستور کارهای دستگاه نظارت ملاک عمل خواهد بود و هزینه اینگونه موارد جزء قرارداد منظور خواهد شد .

8-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

8-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ                     ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید .چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد میگردد.

8-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی میگردد .

8-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما میتواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

8-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هر گونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

8-7- پیمانکار حق واگذاری کار را به غیر ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ؛ کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت.

8-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل و….. نموده در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

8-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کارکردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرارداده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارد.

8-10- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد . حداکثر ظرف 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد .

8-11-در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

8-12-پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

8-13-پیمانکار تعهد می نماید که کارهای موضوع قرارداد را برابر نقشه و مشخصات داده شده مطابق برنامه پیشرفت کار و دستورات کارفرما با تایید دستگاه نظارت به نحو احسن انجام و از افراد کار آزموده و با تجربه در کار استفاده نماید .

8-14- پیمانکار مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را به عهذه گرفته و در مورد خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود .

8-15- پیمانکار موظف است جهت اجرای آسفالت از دستگاه فینیشر ( پخش آسفالت ) استفاده کند .

نمونه قرارداد آسفالت

ماده نه –موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

9-2- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

9-3- تاخیر در شروع بکار بیش از             روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

9-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید.

9-5-غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

ماده ده – متفرقه

10-1- موارد اضطراری از قبیل جنگ ، زلزله ، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است.

10-2- در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل میگردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد.

10-3- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین خواهد بود.

ماده یازده – تضمین حسن انجام کار

کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار مبلغ 10 درصد بعنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تائید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد دارد.

تبصره – هرگاه قبل از پایان یافتن موضوع قرارداد مفاد قرارداد فسخ گردد در صورت وضعیت قطعی پیمانکار بر اساس نرخهای تعیین شده در قرارداد رسیدگی و پس از تائید و کسر 10 درصد از مبلغ کار انجام شده پرداخت ومی گردد. بدیهی است 10 درصد کسر گردیده بعنوان جبران ضرر و زیان بطور قطعی نزد کارفرما باقی خواهد ماند.

ماده دوازده

این قرارداد در 12 ماده و چهار نسخه و دو تبصره تهیه شده و هر نسخه حکم واحد را دارا میباشد .

کارفرما                                                                                                            پیمانکار

نمونه قرارداد آسفالت

برگرفته از کتاب:

نمونه قرارداد آسفالت -قراردادهای عمرانی-علیرضا پوراسد

مجتمع البرز قالب تولید کننده قالب پلاستیکی پلیمری فروش و ارسال به کل کشور

تولید انواح قالب فلزی مدولار ، قالب پلاستیکی پلیمری ، قالب فونداسیون ،قالب فنداسین پلاستیکی پلیمری ، قالب فلزی مدولار ستون ،  قالب بتن پلاستیکی پلیمری ستون در مجتمع البرز قالب با تکنولوژی روز دنیا

تولید انواع جک ساختمانی صلیبی در مجتمع البرز قالب و همچونین خرید و فروش انواع جک ساختمانی صلیبی دست دوم در طول های مختلف اماده بارگیری و ارسال به کل ایران

خرید و فروش انواع قالب های دست دوم در مجتمع البرز قالب

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید؟
برای اطلاعات بیشتر باما در تماس باشید.
تماس با ما