محصولات تولیدی

جک ساختمانی

جک صلیبی

جک های ساختمانی در مدل های مختلف تولید می شود که در اجرای سازه های بتونی برای بستن زیر سقف

قالب فلزی بتون

قالب فلزی بتون

برای احداث یک سازه بتنی باید بتن به صورت خمیری در قالب های مدولار بسته شده ریخته شود تا

قالب فلزی بتون

داربست مدولار

داربست های مدولار برای کرفراژ بندی پلها سقف های بلند دال های بتونی و ... به کار کی رود که...

تجهیزات قالب بندی

تجهیزات قالب

تولید انواع تجهیزات قالب بندی پین گوه بولت گیره واشر مهره واتراستاپ اسپیسر و ...

قیچی میلگرد

ماشین الات

تولید انواع ماشین الات ساختمانی مانند قیچی میلگرد ، خم کن میلگرد ، خاموت زن و...

نمونه قرارداد آسفالت

نوشته شده توسط دشت آبادی.

قرارداد زیر فیمابین شرکت                     به نمایندگی                  که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود به آدرس                                                                                              تلفن                 و از سوی دیگر آقای                     فرزند                             به شماره شناسنامه                       آدرس                                                                                            تلفن                     با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

      

ماده یک – موضوع قرارداد

 

تهیه مصالح و اجرای زیر اساس و اساس ( زیرسازی و آسفالت ) پروژه                           بشرح ذیل :

1-1- تهیه مصالح :

الف- تهیه مصالح زیر اساس ( مخلوط )

ب- تهیه مصالح اساس ( بیس )

1-2- اجرای زیر سازی :

الف – بستر طبیعی شامل تسطیح ، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 85 درصد

ب- اجرای لایه زیر اساس شامل تسطیح ، رگلاژ ، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 95 درصد

ج- اجرای لایه اساس شامل تسطیح ، رگلاژ ، آبپاشی و کوبیدن با تراکم 95 درصد به بالا

1-3- اجرای روسازی :

الف – تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی MC2

ب- تهیه و اجرای آسفالت به ضخامت 7 سانتی متر شامل 4 سانتیمتر آسفالت بیندر و 3 سانتی متر آسفالت توپکا

 

ماده دو-مبلغ قرارداد

2-1-مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح زیر اساس ( مخلوط ) از قرار هر تن                     ریال ناخالص جهت                             متر مربع به ضخامت 35 سانتی متر برآورد شده کلا                     ریال میباشد

2-2-مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح اساس ( بیس ) از قرار هر تن                           ریال ناخالص جهت               متر مربع به ضخامت 15 سانتیمتر برآورد شده کلا                       ریال می باشد .

2-3- جهت بستر طبیعی از قرار هر متر مربع                ریال به صورت ناخالص جهت          متر مربع برآورد شده کلا به مبلغ               ریال میباشد .

2-4- اجرای لایه زیر اساس از قرار هر متر مربع             ریال بصورت ناخالص جهت            متر مربع برآورد شده کلا به مبلغ               ریال میباشد .

2-5- اجرای لایه اساس از قرار هر متر مربع                 ریال بصورت ناخالص جهت               متر مربع بر
آورد شده کلا به مبلغ              ریال میباشد .

2-6- تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی از قرار هر تن               ریال ناخالص و برآورد کلی               کیلوگرم         ریال می باشد .

2-7- تهیه و اجرای آسفالت از قرار هر سانتی متر ضخامت ( 1*سانتیمتر 1* متر 1*متر )            ریال برآورد شده جهت         مترمربع به مبلغ           ریال بطور ناخالص .

 

ماده سه – نحوه پرداخت

جمع کل قرارداد           ریال می باشد . پیمانکار می تواند در سه مرحله صورت وضعیت موقت تهیه نموده و نهایتا پس از اتمام کار صورت وضعیت قطعی را ارائه نماید .

پیمانکار موظف است جهت کارهای انجام شده هر 15 روز یکبار طبق جداول و یا مبلغ تعیین شده در این قرارداد صورت وضعیت تهیه نماید و تحویل مسئولین مربوطه دهد و پس از رسیدگی توسط کارفرما و حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از تسلیم صورت وضعیت ، مبلغ تائید شده قابل پرداخت می باشد .

 

 

 

 

 

 

ماده چهار- اسناد و مدارک تسلیمی به پیمانکار

4-1- قرارداد حاضر

4-2- نقشه های اجرایی و دفترچه جزئیات

4-3-کلیه دستورکارهایی که در حین اجرای کار توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

ماده پنج-مشخصات فنی

5-1- تهیه و اجرای اندود قیری پریمکت ( اندود نفوذی زیر آسفالت ) در محوطه سازی ها به ازاء هر متر مربع 5/1 کیلوگرم قیر استفاده شود.

5-2-قیر قابل مصرف 70-60 می باشد .

5-3- اجرای اندود قیر پریمکت روی سطوح خیس و یا حین بارندگی اکیدا ممنوع است .

5-4- حداقل زمان لازم برای نفوذ اندود پریمکت 24 ساعت می باشد .

5-5-از تردد وسایل نقلیه سنگین و یا حمل بارهای ثقیل بر روی اندود پریمکت خودداری شود.

5-6-اجرای اندود قیری ( تک کت ) بر روی لایه اول آسفالت بازاء هر متر مربع نیم کیلوگرم می باشد .

5- 7- نوع قیر مصرفی در تک کت قیر آنیونیک ss-i و ss-ih و یا کاتیونیک css-I و css-ih می باشد.

5-8- درجه حرارت پخش قیر تک کت بین 25 تا 55 درجه سانتیگراد می باشد .

5-9- جهت اجرای آسفالت قشر زیرین محوطه ( بیندر ) از آسفالت با دانه بندی مصالح صفر تا 19 میلی متر به ضخامت 4 سانتی متر ( پس از کوبیدگی ) استفاده شود .

5-10- جهت ایجاد سطح نسبتا نرم قشر رویه آسفالت محوطه از توپکا با مصالح دانه بندی شده صفر تا 12.5 میلیمتر به ضخامت 3 سانتی متر ( پس از کوبیدگی ) استفاده شود .

5-11- اجرای آسفالت بیندرو توپکا در سطوح خیس و بارانی اکیدا ممنوع بوده و حداقل درجه حرارت آسفالت در زمان اجرا 130 تا 135 درجه سانتیگراد باشد .

5-12-پس از اجرای آسفالت محوطه کوبیدگی با غلطک حداقل 8 تنی الزامی است .

5-13 –ریختن پودر سنگ و غلطک مجدد در پایان کار ( برای پوشاندن حفره های زیر سطح آسفالت ) الزامی است .

ماده شش – مدت انجام کار

مدت انجام کار در این قرارداد           روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد               و تاریخ خاتمه قرارداد     می باشد ضمنا چنانچه پیمانکار بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما مبادرت به تاخیر اجراء کار نماید برای هر روز تاخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه            ریال به عنوان جریمه تاخیر از مطالبات پیمانکار کسر میگردد .

تبصره – هرگاه کارفرما بنحوی موجب تاخیر در عملیات اجرایی شود با تائید سرپرست کارگاه بهمان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد .

 

ماده هفت – نگهداری از کارهای انجام شده

کارهای انجام شده و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار موظف است آنها را بصورت مطلوب نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

 

 

ماده هشت – تعهدات پیمانکار

8-1- پیمانکار از محل کاربازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده و بدیهی است مواردی که در نقشه ها مشخص نگردیده ، دستور کارهای دستگاه نظارت ملاک عمل خواهد بود و هزینه اینگونه موارد جزء قرارداد منظور خواهد شد .

8-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

8-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ                     ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید .چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد میگردد.

8-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی میگردد .

8-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما میتواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

8-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هر گونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

8-7- پیمانکار حق واگذاری کار را به غیر ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ؛ کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت .

8-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل و..... نموده در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

8-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کارکردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرارداده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارد.

8-10- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد . حداکثر ظرف 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد .

8-11-در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

8-12-پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

8-13-پیمانکار تعهد می نماید که کارهای موضوع قرارداد را برابر نقشه و مشخصات داده شده مطابق برنامه پیشرفت کار و دستورات کارفرما با تایید دستگاه نظارت به نحو احسن انجام و از افراد کار آزموده و با تجربه در کار استفاده نماید .

8-14- پیمانکار مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را به عهذه گرفته و در مورد خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود .

8-15- پیمانکار موظف است جهت اجرای آسفالت از دستگاه فینیشر ( پخش آسفالت ) استفاده کند .

 

 

ماده نه –موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

9-2- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

9-3- تاخیر در شروع بکار بیش از             روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

9-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

9-5-غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

 

 

 

 

 

 

 

ماده ده - متفرقه

10-1- موارد اضطراری از قبیل جنگ ، زلزله ، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

10-2- در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل میگردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

10-3- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین خواهد بود .

ماده یازده – تضمین حسن انجام کار

کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار مبلغ 10 درصد بعنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تائید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد دارد.

تبصره – هرگاه قبل از پایان یافتن موضوع قرارداد مفاد قرارداد فسخ گردد در صورت وضعیت قطعی پیمانکار بر اساس نرخهای تعیین شده در قرارداد رسیدگی و پس از تائید و کسر 10 درصد از مبلغ کار انجام شده پرداخت ومی گردد . بدیهی است 10 درصد کسر گردیده بعنوان جبران ضرر و زیان بطور قطعی نزد کارفرما باقی خواهد ماند .

 

ماده دوازده

این قرارداد در 12 ماده و چهار نسخه و دو تبصره تهیه شده و هر نسخه حکم واحد را دارا میباشد .

 

 

کارفرما                                                                                                            پیمانکار

 

 

 

برگرفته از کتاب:

-قراردادهای عمرانی-علیرضا پوراسد                                                           

فروشگاه

خرید قالب فلزی دست دوم 100*50خرید قالب فلزی دست دوم 100*50
قالب فلزی مدولارخرید دست دومانبار مجتمع البرز قالب
خرید قالب لبه 5 دست دوم تمیز قالب مدولار خرید ...
خرید قالب فلزی 20خرید قالب فلزی 20
قالب فلزی مدولارخرید دست دومانبار مجتمع البرز قالب
خرید قالب فلزی 20 دست دوم قالب مدولار دست دوم 100 ...
فروش جک ساختمانی 5 متری دست دوم تعداد اماده بار ...
داربست مثلثی دست دوم اراک (داربست اومگا) مقدار ت ...
سه لایی چینی دست دومسه لایی چینی دست دوم
ملزومات قالب بندیموجود در انبارانبار مجتمع البرز قالب
سه لایی چینی دست دوم بدون روکش تخته سه لایی پل ...
تخته پلایود دست دوم سه لایی روسیتخته پلایود دست دوم سه لایی روسی
ملزومات قالب بندیموجود در انبارانبار مجتمع البرز قالب
تخته پلایود دست دوم سه لایی روسی تخته سه لایی ...
داربست چکشی دست دوم در حد نوداربست چکشی دست دوم در حد نو
داربست مدولارآماده بارگیریانبار مجتمع البرز قالب
داربست چکشی دست دوم در حد نو مقدار تقریبی 100 تن ...
فروش تخته زیرپایی دست دومفروش تخته زیرپایی دست دوم
ملزومات قالب بندیآماده بارگیریانبار مجتمع البرز قالب
فروش تخته زیرپایی دست دوم فروش1000 عدد تخته زیر پ ...
بولت تمام رزوهبولت تمام رزوه
ملزومات قالب بندیموجود در انبارانبار مجتمع البرز قالب
فروش بولت تمام رزوه فروش ویژه بولت تمام رزوه در ...
داربست مثلثی دست دوم (داربست اومگا) مقدار تقریبی ...
قالب دست دوم فلزیقالب دست دوم فلزی
قالب فلزی مدولارآماده بارگیریانبار مجتمع البرز قالب
قالب دست دوم فلزی قالب مدولار دست دوم تمیز 100*50 ...
قالب داربست دست دومقالب داربست دست دوم
داربست مدولارآماده بارگیریانبار مجتمع البرز قالب
قالب داربست دست دوم قالب داربست لوله 1 متری و 2 ع ...
لوله دست دوم داربستلوله دست دوم داربست
داربست مدولارموجود در انبارانبار مجتمع البرز قالب
لوله داربست دست دوم لول داربست 6 متری دست دوم و ز ...
داربست چکشی نلبکی (کاپلاک) مقدار تقریبی 50 تن بسی ...
قالب دست دوم مشهدقالب دست دوم مشهد
قالب فلزی مدولارموجود در انبارخراسان رضوی
قالب قلزی دست دوم آماده بارگیری بسیار تمیز مقدار ...
داربست مثلثی دست دوم (داربست اومگا) مقدار تقریبی ...
داربست مثلثی دست دوم (داربست اومگا) مقدار تقریب ...
سولجر دست دوم بندر عباس مقدار تقریبی 15 تن س ...
جک صلیبی دست دوم بندر عباس تعداد اماده بارگیری ...
تخته پلایود دست دوم تمیزتخته پلایود دست دوم تمیز
ملزومات قالب بندیموجود در انبارانبار مجتمع البرز قالب
تخته پلایود دست دوم تمیز تخته 18 میل پلایوود برش ...
قالب مدولار ستاره ای دست دومقالب مدولار ستاره ای دست دوم
قالب فلزی مدولارموجود در انبارانبار مجتمع البرز قالب
قالب مدولار ستاره ای دست دوم آماده بارگیری بسیار ت ...
ورق قالب بندی دست دوم مقدار اماده بارگیری 50 تن و ...
داربست چکشی دست دوم تمیزداربست چکشی دست دوم تمیز
داربست مدولارآماده بارگیریانبار مجتمع البرز قالب
داربست چکشی دست دوم تمیز مقدار تقریبی 180 تن اما ...
قالب فلزی ستاره ای دست دوم آماده بارگیری بسیار تمی ...
قالب فلزی دست دوم قالب فلزی دست دوم
قالب فلزی مدولارموجود در انبارانبار مجتمع البرز قالب
قالب قلزی دست دوم آماده بارگیری بسیار تمیز مقدار ...
داربست مثلثی دست دوم (داربست اومگا)داربست مثلثی دست دوم (داربست اومگا)
داربست مدولارموجود در انبارانبار مجتمع البرز قالب
داربست مثلثی دست دوم (داربست اومگا) مقدار تقریب ...
لوله داربست دست دوم آماده فروشلوله داربست دست دوم آماده فروش
داربست مدولارفروشی دست دومانبار مجتمع البرز قالب
لوله داربست دست دوم آماده فروش لول داربست 6 متری ...
قالب دست دوم لبه 6قالب دست دوم لبه 6
قالب فلزی مدولارآماده بارگیریانبار مجتمع البرز قالب
قالب دست دوم لبه 6 در اندازه های مختلف مخصوصا 10 ...
قالب گرد قطر 100 دست دومقالب گرد قطر 100 دست دوم
قالب فلزی مدولارموجود در انبارانبار مجتمع البرز قالب
قالب گرد قطر 100 دست دوم قالب گرد قطر 100 در حد ن ...
ورق کامپوزیت دست دوم کرجورق کامپوزیت دست دوم کرج
قالب فلزی مدولارموجود در انبارانبار مجتمع البرز قالب
ورق کامپوزیت دست دوم کرج مقدار اماده بارگیری ۴ تن ...

البرز قالب

خرید و فروش قالب بتن فلزی مدولار نو و دست دوم ، جک سقفی صلیبی ، داربست مثلثی و امگا و چکش ، لوله داربست نو و دست دوم ، تخته قالب بندی ، پلی وود روسی اندونزی چینی ، پین و گوه ، سولجر ، گیره قالب بندی ، بلت تمام رزوه  و عصایی ، قیچی میلگرد ، خم کن ، خاموت زن ، ارماتور بند ، اسپیسر ، بست داربست ، رابط ، گیره خروسکی ، مهره ، واشر کاس و دو لول ، میان بلت آب بند چدنی و فنری و ...

حاضرین در سایت البرز قالب

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم