قالب فلزی | لوله داربست | نو |دست دوم | داربست مثلثی | جک سقفی
  قالب فلزی | لوله داربست | نو |دست دوم | داربست مثلثی | جک سقفی
  قالب فلزی | لوله داربست | نو |دست دوم | داربست مثلثی | جک سقفی
  کرج، کمالشهر، بلوار بهشت سکینه، چهارم شرقی پلاک ۱۴

  نمونه قرارداد آسفالت

  نمونه قرارداد آسفالت کار قرارداد زیر فیمابین شرکت                     به نمایندگی                  که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود به آدرس                                                                                              تلفن                 و از سوی دیگر آقای                     فرزند                             به شماره شناسنامه                       آدرس                                                                                            تلفن                     با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید . ماده یک ...

  نمونه قرارداد آسفالت کار قرارداد زیر فیمابین شرکت                     به نمایندگی                  که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود به آدرس                                                                                              تلفن                 و از سوی دیگر ...

  نمونه قرارداد اسانسور

  این قرارداد فیمابین شرکت                 به نمایندگی                به نشانی تلفن                    که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و شرکت                     به نمایندگی                 به نشانی                                                                     تلفن               که در این قرارداد به اختصار پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر منعقد می گردد ...

  این قرارداد فیمابین شرکت                 به نمایندگی                به نشانی تلفن                    که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و شرکت                     به نمایندگی     ...

  نمونه قرارداد الماتور بندی

  برای دریافت فایل کلیک کنید   این قرارداد در تاریخ                         فی مابین شرکت                       به نمایندگی               به نشانی                                                                                   تلفن                 که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای                       فرزند                         به شماره شناسنامه                       صادره از             و به نشانی تلفن               که از طرف دیگر پیمانکار نامیده ...

  برای دریافت فایل کلیک کنید   این قرارداد در تاریخ                         فی مابین شرکت                       به نمایندگی               به نشانی                                                                                   تلفن                 که در این قرارداد کارفرما نامیده می ...

  [contact-form-7 id=”605″ title=”Contact form 1_copy”]