ساختمانها در مقابل زلزله چقدر بايد مقاوم باشند؟هدف از مقاوم ساختن اكثر ساختمان ها در مقابل زلزله آن نيست كه ساختنا در شديدترين زلزله ها هيچ گونه صدمه اي نبيند زيرا در صورت مزبور ساختمان به طور غير معقولي گران تمام خواهدشد در ساختمان هاي ...

ساختمانها در مقابل زلزله چقدر بايد مقاوم باشند؟هدف از مقاوم ساختن اكثر ساختمان ها در مقابل زلزله آن نيست كه ساختنا در شديدترين زلزله ...