تقويت ديوارها تقويت برشي ديوارهاي چينه URM بوسيله سيستم هاي FRPS.GRANDO , M.R.VALLUZZIواحد آموزشي مهندسي حمل و نقل و ساختمان ، دانشگاه پادواVIAMARZOLO – ۹ – ۳۵۱۳۱ پادوا ، ايتالياA.NANNI , J.G. TUMIAمركز تحقيقات مهندسي زير سازه۶۵۴۰۹-۰۰۳۰۰ ، آمريكا Mo , Rolla , Minercircle اين ...

تقويت ديوارها تقويت برشي ديوارهاي چينه URM بوسيله سيستم هاي FRPS.GRANDO , M.R.VALLUZZIواحد آموزشي مهندسي حمل و نقل و ساختمان ، دانشگاه پادواVIAMARZOLO – ...