بلوک سبک ليکا و قروه بلوک سبک ليکا و قروه بلوک سبک از مخلوط سبک دانه با سيمان و آب ساخته می شود. يراي حفظ سبکي قطعات بتونی ريزدانه طبيعي از بتن حذف شده و با استفاده از دانه های سبک لیکا و قروه محصول ...

بلوک سبک ليکا و قروه بلوک سبک ليکا و قروه بلوک سبک از مخلوط سبک دانه با سيمان و آب ساخته می شود. يراي ...