روش اندازه گیری #اسلامپ بتن – انجام این آزمایش به این صورت است که ابتدا مخروط اسلامپ بر روی سینی مربوطه و در محل خود مستقر می‌شود. سپس با یک بیلچه‌ی دستی اقدام به پرکردن مخروط می‌شود.  این عمل در سه مرحله و هر مرحله با ...

روش اندازه گیری #اسلامپ بتن – انجام این آزمایش به این صورت است که ابتدا مخروط اسلامپ بر روی سینی مربوطه و در محل ...