کرج، کمالشهر، بلوار بهشت سکینه، چهارم شرقی پلاک ۸۰

نمونه قرارداد آسفالت

نمونه قرارداد آسفالت کار نمونه قرارداد آسفالت قرارداد زیر فیمابین شرکت                     به نمایندگی                  که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود به آدرس                                                                                              تلفن                 و از سوی دیگر آقای                     فرزند                             به شماره شناسنامه                       آدرس                                                                                            تلفن                     با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید . ماده یک – موضوع قرارداد تهیه مصالح و اجرای […]

نمونه قرارداد اسانسور

نمونه قرارداد اسانسور این قرارداد فیمابین شرکت                 به نمایندگی                به نشانی تلفن                    که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و شرکت                     به نمایندگی                 به نشانی                                                                     تلفن               که در این قرارداد به اختصار پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر منعقد می گردد . ماده یک – موضوع قرارداد طراحی و […]

نمونه قرارداد الماتوربندی

برای دریافت فایل نمونه قرارداد الماتوربندی  کلیک کنید این قرارداد در تاریخ                         فی مابین شرکت                       به نمایندگی               به نشانی                                                                                   تلفن                 که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای                       فرزند                         به شماره شناسنامه                       صادره از             و به نشانی تلفن               که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل […]