تسمه قالب یا تسمه بولت

تسمه قالب یا تسمه بولت

تسمه قالب با نام های بولت تسمه ای ،تسمه بلت یا تسمه تنگ نامیده می شود. مواقعی که برای قالب بندی دیوار برشی از قالب های