کرج، کمالشهر، بلوار بهشت سکینه، چهارم شرقی پلاک ۸۰

تسمه قالب یا تسمه بولت

تسمه قالب یا تسمه بولت

تسمه قالب بندی که با نام های مثل بولت تسمه ای ،تسمه بلت یا تسمه تنگ شناخته می شود. مواقعی که برای قالب بندی دیوار برشی از قالب های